Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Çıktıları ve Performans Kriterleri

a Matematik, fen ve mühendislik bilgisini bilgisayar mühendisliği alanına uygulama becerisi
a1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini edinme
PC.a1 matematik ile ilgili soruları cevaplar
PC.a2 fen ve mühendislik ile ilgili soruları  cevaplar 
a2 Matematik bilgisini uygulama
PC.a3 bilgisayar mühendisliği problemlerine analitik ve sayısal çözümler bulmak için matematik ilkelerini kullanır
PC.a4 verilen bir problem için uygun matematiksel metodları/yaklaşımları seçer 
a3 Fen ve mühendislik bilgisini uygulama
PC.a5 bilgisayar mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek için fen ve mühendislik ilkelerini uygular 
b Deneyleri tasarlama ve yürütmenin yanı sıra deney verilerini yorumlama becerisi
b1 Deneyleri tasarlama
PC.b1 değişkenleri, uygun ekipmanları, test aparatlarını, modeli vb. seçer 
PC.b2 çıktının veya alternatifin değerlendirileceği etkin ölçüm yöntemini seçer
b2 Deneyleri yürütme
PC.b3 veri toplamak için uygun ölçüm tekniklerini seçer
PC.b4 deneyin tekrar edilmesi ihtimalinden dolayı deney prosedürleri belgelendirir.
b3 Veriyi analiz etme
PC.b5 veriyi analiz etmek için uygun araçları (istatistiksel veya grafiksel gibi) seçer ve kullanır.
b4 Veriyi yorumlama
PC.b6 sonuçları başlangıç hipotezine göre yorumlar. 
c Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar içinde istenen ihtiyaçları karşılamak için bir sistem, bileşen veya süreç tasarlama becerisi
c1 Belirtilen gereksinimleri tanımlama ve fonksiyonel gereklilikler ve sınırlamaları belirleme
PC.c1 problemin kapsamını tanımlar ve ihtiyaçlara göre gereklilikleri belirler
PC.c2 kısıtları ve gereksinimleri karşılayan uygun yöntemleri seçer 
c2 Tasarım geliştirme
PC.c3 uygun tasarım yöntemlerini uygular
PC.c4 yazılım sistemi, bileşeni veya süreci tasarlar
PC.c5 donanım sistemi, bileşeni veya süreci tasarlar
PC.c6 tüm tasarımı uygun araçlarla gösterir
c3 Tasarımın uygulanması
PC.c7 tasarıma dayananan bir çözüm/prototip geliştirir 
c4 Geliştirilen çözümün test edilmesi ve onaylanması 
PC.c8 test senaryolarını ve stratejileri tanımlar 
PC.c9 hataları ayıklar ve tespit edilen hataları düzeltir
d Mevcut bir yapı veya sistemi eleştirel bir tavırla gözlemleyebilme ve inceleyebilme, nihayetinde bu yapıyı düzeltebilme veya geliştirebilme yeteneği
PC.d1 işlevselliğini analiz etmek için mevcut bir donanım/yazılım sistemini gözlemler
PC.d2 farklı olası durumları kapsayan iyi seçilmiş girdilerin verildiği durumlarda çıktıyı analiz eder 
PC.d3 sistemin kusurlarını bulur ve düzeltir 
PC.d4 sistemi gereksinimler doğrultusunda geliştirir
e Çok disiplinli takımlarda çalışabilme yeteneği 
PC.e1 uzun vadeli bir grup veya çok disiplinli proje takımında takım üyesi olarak etkin bir şekilde yer alır.
PC.e2 takım içinde sorumluluklar alır ve bu sorumlulukları yerine getirir.
PC.e3 fikirlerin geliştirilmesine katkıda bulunur
PC.e4 başkalarından gelen gözden geçirme veya geliştirme geri bildirimlerini dikkate alır
f Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
PC.f1 bir bilgisayar mühendisliği problemini tanımlar
PC.f2 bir bilgisayar mühendisliği probleminin bileşenlerini biçimsel olarak tanımlar 
PC.f3 bir bilgisayar mühendisliği problemi için çözüm geliştirir 
g Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
PC.g1 mesleki mühendislik pratiğine rehberlik eden etik kurallarının farkındadır
PC.g2 bir kararla ilgili etik konuları belirler ve tanımlar 
PC.g3 uygulamadaki bir durumu mesleki etik kurallarını ve gerçekleri kullanarak değerlendirir ve yargılar
h Etkili iletişim kurabilme becerisi
h1 Bilgi, kavram ve fikirleri yazılı olarak etkili bir şekilde iletmek
PC.h1 uygun bir format ve dilbilgisi kullanarak belge hazırlar ve alıntılar da dahil olmak üzere disipline özgü kuralları kullanır.
h2 Bilgi, kavram ve fikirleri sözlü olarak etkili bir şekilde iletmek
PC.h2 iyi organize edilmiş mantıklı bir sözlü sunumu planlar, hazırlar ve sunar;  plans, prepares, and delivers a well-organized, logical oral presentation; soru sorulduğunda cevaplar
h3 Bilgi, kavram ve fikirleri grafiklerle iletmek 
PC.h3 yazılı ve sözlü sunumlarda profesyonel grafikler kullanır
i Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma
PC.i1 bir mühendislik çözümünün sahip olabileceği çeşitli etkileri listeler
PC.i2 toplum, kültür ve küresel toplum da dahil olmak üzere toplumsal bir bağlamın anlaşılması ile ilgili anahtar terimleri tanımlar
PC.i3 küresel bir problemin mühendislik yönlerini tanır
j Yaşam boyunca öğrenmeye olan ihtiyacın farkında olabilme, öğrenmeye bağlı kalabilme yeteneği
j1 Öğrenilmesi gerekilenler konusunda farkındalık gösterme
PC.j1 gerçek bir projede neyin öğrenilmes gerektiğini belirler 
j2 Yaşam boyunca öğrenmeye bağlı kalabilme yeteneği
PC.j2 öğrenme planını gerçek bir araştırma projesine ve/veya bağımsız öğrenme fırsatına uygular
PC.j3 seminerlere ve eğitim faaliyetlerine katılır
k Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma
PC.k1 mühendislik problemlerini potansiyel çevresel etki sorunları ile tanımlar
PC.k2 başlıca sosyo-ekonomik konuları listeler ve tanımlar 
PC.k3 ulusal veya uluslararası düzeydeki başlıca politik konuları listeler ve tanımlar
l Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, marifetleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi 
PC.l1 bir mühendislik sisteminin performansını izlemek ve/veya bir mühendislik tasarımı oluşturmak için mühendislik tekniklerini, marifetlerini ve araçları kullanır
PC.l2 karar vermek için gerekli olan bilgileri edinebilmek için mühendislik tekniklerini, marifetlerini ve araçları kullanır
PC.l3 belirli bir mühendislik görevi için uygun teknikleri ve araçları seçer
m Değişen koşullara uyum sağlama yeteneği
PC.m1 yeni araçlara ve yaklaşımlara uyum sağlar
PC.m2 bir çalışma grubunda farklı roller üstlenir.
PC.m3 gelişmekte olan alanların farkında olur ve onlara uyum sağlar